Slovenská spoločnosť pre životné prostredie

Slovak Society of Environment

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností – ZSVTS, Bratislava

the branch of Association of Slovak Scientific and Technological Societies in Bratislava

Logo_ZSVTS__images_logo1

 http://www.zsvts.sk

Slovenská spoločnosť pre životné prostredie ( SSŽP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov zameraných na problematiku fyziológie (náuka o rozumnom dlhodobom využívaní prírodného prostredia a prírodných zdrojov) a  ekosozológie (náuka o ochrane prírody a obnovnej ekológii [conservation biology and restoration ecology].

vys.tatry_2010 171KNEV40

 

Slovenská spoločnosť pre životné prostredie je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ).

Ochrana životného prostredia, resp. environmentálna ochrana sú (podľa zákona č. 17/1992 Zb.) činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku. Ochrana životné ;ho prostredia a smerovanie k takému rozvoju spoločnosti, ktorý umožní ekonomický rozvoj, zvyšovanie životnej úrovne a zároveň zachová prírodu a zdroje pre ďalšie generácie, si vyžaduje poznanie súčasného stavu. Poznanie príčin, ktoré spôsobujú environmentálne problémy a možností, ako tomu zabrániť, respektíve ako sanovať environmentálne záťaže, môžu prispieť k zmene prístupu nielen v oblasti výroby, ale aj spotreby. Výsledkom takéhoto poznania by mal byť kvalitatívne environmentálne prijateľnejší prístup pri čerpaní zdrojov, vo výrobe a spotrebe, ktorý by ale nevznikol na základe príkazov či zákazov, ale na základe prirodzeného ľudského poznania.

Ochrana životného prostredia sa v priemyselných krajinách sveta dynamicky vyvíja a stáva sa rozhodujúcou súčasťou života spoločnosti. Postupne sa mení správanie spotrebiteľov a rastúcou mierou sa uplatňujú zásady preventívnosti, princíp dobrovoľnosti a účasť verejnosti na riešení problémov ochrany životného prostredia. Realizujú sa systémy environmentálneho riadenia priemyselných a výrobných činností, zvýšená pozornosť sa venuje vplyvu samotných výrobkov (ako produktov spotreby, polotovarov a materiálov) na životné prostredie. V poslednom období v oblasti presadzovania politiky životného prostredia došlo k významnému rozšíreniu uplatňovania s pektra proenvironmentálne orientovaných dobrovoľných prístupov.

Prejavujú sa tendencie zvyšovania diverzity nástrojov, založených v nemalej miere na dobrovoľných proenvironmentálne orientovaných aktivitách výrobcov a rastúcom environmentálnom uvedomení všetkých zainteresovaných. Viaceré postupy boli postupne štandardizované. Súčasne s ich praktickým rozširovaním začal prebiehať ich výskum, zameraný nielen na skúmanie teoretických aspektov, ale aj zovšeobecňovanie praktických skúseností získaných z jednotlivých štúdií.

Podniky v minulosti rôzne reagovali na environmentálne výzvy. Najskôr nereagovali vôbec, potom reagovali až keď vznikla krízová situácia. V súčasnosti sa postupne integruje riadenie ochrany životného prostredia do celkového riadenia podniku formou definovaného systému environmentálneho manažérstva, s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj spoločnosti. Riešenie súčasných environmentálnych problémov je nielen otázkou technického riešenia, ktoré donedávna bolo vyvolané buď ako reakcia na vzniknutý environmentálny problém alebo v rámci progresívnejšieho prístupu ako preventívny prístup. Mala by to byť zmena hodnotovej orientácie človeka, ako jedinca, ale aj spoločnosti i c elého ľudstva.