doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

Predsedom Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie je doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD .   Študoval  odbor biológia,  absolvoval postgraduálne štúdium ochrana životného prostredia a  vykonal rigoróznu skúšku v odbore ochrana prírodného prostredia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium vo … Continue reading

prof. Ing. Kollár Vojtech, PhD.

Životopis Osobné údaje Priezvisko(á)/Meno(á) Kollár Vojtech prof. Ing. PhD,. Adresa(y) Ružomberská, 7, 821 05, Bratislava, Slovenská republika Telefón(y) Pevná linka: 00421 2 43 42 66 98 Mobil : + 421 908 764 136 + 421 91199 75 80 Fax(y) E-mail(y) … Continue reading

prof. RNDr. Jozef Šteffek, PhD. (1952 – 2013)

Jozef Šteffek sa narodil 1. januára 1952 v Banskej Štiavnici.  Po skončení SVŠ vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK Bratislava, odbor systematická zoológia a ekológia živočíchov (1975). Rigoróznu prácu obhájil v r. 1976 a dizertačnú prácu v r. 1979. Habilitoval sa v roku  2003. Inauguroval v … Continue reading