doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

Predsedom Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie je doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD

.foto_Rusko

 

Študoval  odbor biológia,  absolvoval postgraduálne štúdium ochrana životného prostredia a  vykonal rigoróznu skúšku v odbore ochrana prírodného prostredia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Doktorandské štúdium vo vednom odbore environmentalistika úspešne ukončil na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Absolvoval niekoľko špecializovaných kurzov organizovaných zahraničnými inštitúciami.

Od roku 1979 pracoval v oblasti ochrany životného prostredia v sklárskom priemysle na Generálnom riaditeľstve VHJ Tatrasklo. Po roku 1990 postupne vykonával funkciu prednostu Okresného úradu životného prostredia v Trnave, riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia, oblastná pobočka Trnava, Centra environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov a technológii, Centra environmentálneho manažérstva a riaditeľa sekcie horizontálnej pomoci Úradu pre štátnu pomoc v Bratislave.

Externe pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulte odborných štúdií Slovenskej technickej univerzity Bratislava, Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen, Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bella Banská Bystrica, Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 2001 pracuje interne ako vysokoškolský pedagóg na Ústave bezpečnostného a environmentálneho  inžinierstva Materiálovotechnologickej fakulty  Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Viedol vyše 150 bakalárskych a diplomových prác.

Pracoval na riešení niekoľkých domácich a zahraničných projektov v oblasti ochrany životného prostredia. Je autorom viac ako 250 vedeckých a odborných prác, ktoré boli publikované doma a v zahraničí. Venuje sa najmä problematike manažérstva životného prostredia, štátnej pomoci, ekolabelingu a ďalším dobrovoľným nástrojom environmentálnej politiky.

Je členom viacerých redakčných rád časopisov, slovenských a zahraničných profesných organizácií. Expertnú činnosť vykonával pre viaceré ústredné orgány štátnej správy a samosprávy.

Vo voľnom čase sa zaoberá štúdiom rýb z čelade Poecilidae v umelých chovoch a ich prirodzených biotopoch v trópoch a subtrópoch.

Zúčastnil sa prírodovedeckých expedícií do viacerých štátov v subtrópoch a trópoch.

Aktívnym členom Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie je od roku 1986.