prof. RNDr. Jozef Šteffek, PhD. (1952 – 2013)

Jozef Šteffek sa narodil 1. januára 1952 v Banskej Štiavnici.  Po skončení SVŠ vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK Bratislava, odbor systematická zoológia a ekológia živočíchov (1975). Rigoróznu prácu obhájil v r. 1976 a dizertačnú prácu v r. 1979. Habilitoval sa v roku  2003. Inauguroval v … Continue reading