prof. Ing. Kollár Vojtech, PhD.

Životopis

Osobné údaje

Priezvisko(á)/Meno(á) Kollár Vojtech prof. Ing. PhD,.

Adresa(y) Ružomberská, 7, 821 05, Bratislava, Slovenská republika

Telefón(y) Pevná linka: 00421 2 43 42 66 98

Mobil : + 421 908 764 136

+ 421 91199 75 80

Fax(y)

E-mail(y) vojtech.kollar@vsemvs.sk

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská republika

Dátum narodenia 17. júna 1949

Pohlavie muž

Zamestnanie/Oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate

Odborná prax

Od – do 1973-1974 SAV-ÚACH , Bratislava ,študijný pobyt

1974-1983 VÚPL , Bratislava, výskumný pracovník

1983-trvá Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OF EU v Bratislave

2007-2012 SEVŠ v Skalici

2012-trvá VŠEMVS v Bratislave

 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Pracovné zaradenie: profesor –Odvetvové a prierezové ekonomiky

Obchod a marketing

Funkčné miesto: vedúci katedry OF EU v Bratislave 1989-1993

prorektor pre sociálnu prácu EU v Bratislave 1991-1992

prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave 1994-2000

rektor EU v Bratislave 2000-2007

rektor SEVŠ v Skalici 2007-2012

prorektor pre kvalitu vzdelávania VŠEMVS v Bratislave 2013-

Hlavné činnosti a zodpovednosť garant študijného programu, garant študijných predmetov, vysokoškolský učiteľ

predseda Odborovej komisie pre dotorandské štúdium : študijného odboru 3.3.11 Odvetvové

a prierezové ekonomiky, študijný program Ekonomika obchodu a služieb

Od – do 1983 – trvá

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Profesor v odbore: III. Stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) – Odvetvové a prierezové ekonomikyy

Názov a adresa zamestnávateľa Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva vysokoškolský učiteľ

Od – do 1974 – 1983

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Výskumný pracovník

Hlavné činnosti a zodpovednosť Výskumný pracovník, životné a pracovné prostredie, expert v oblasti toxikológie, jedovej agendy a prípravkov na ochranu rastlín MZ SR, schvaľovanie priemyselných produktov pri uvádzaní do výroby a obehu.

Názov a adresa zamestnávateľa Ústav preventívneho lekárstva Bratislava

Od – do 1973 – 1974

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Študijný pobyt

Názov a adresa zamestnávateľa Slovenská akadémia vied – Ústav preventívneho lekárstva Bratislava

Vzdelávanie a príprava

Od – do 2000

Názov získanej kvalifikácie Profesor (prof.)

Hlavné predmety/profesijné zručnosti Odbor: Obchod a marketing

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Ekonomická univerzita v Bratislave

Vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii profesor

Od – do 1999 – habilitácia

Názov získanej kvalifikácie Docent (doc.)

Hlavné predmety/profesijné zručnosti Odbor: Obchod a marketing

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Ekonomická univerzita v Bratislave

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Docent

Od – do 1989 – menovanie

Názov získanej kvalifikácie Docent (doc.)

Hlavné predmety/profesijné zručnosti Odbor: Tovarozanlectvo

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Vysoká škola ekonomická v Bratislave

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Docent

Od – do 1986

Názov získanej kvalifikácie Kandidát vied (CSc.)

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu SVŠT Bratislava – Chemickotechnologická fakulta

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii kandidát vied

Od – do 1969 – 1973

Názov získanej kvalifikácie Inžinier (Ing.)

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu SVŠT Bratislava – Chemickotechnologická fakulta

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Inžinier

Osobná spôsobilosť

Materinský(é) jazyk(y) slovenský

Ďalší(ie) jazyk(y)

Sebahodnotenie Porozumenie Hovorenie Písanie

Európska úroveň (*) Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav

Český jazyk C1 C1 C1 C1 C1

Ruský jazyk B2 B2 B2 B2 B2

Anglický jazyk A2 A2 A2 A2 A2

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

Sociálne zručnosti vedenie kolektívu (rektor, vedúci katedry, predseda akademického senátu), pedagogické a výchovno-vzdelávacie zručnosti (prorektor pre vzdelávanie, vysokoškolský učiteľ, školiteľ), medzinárodná spolupráca (zahraničné študijné pobyty)

Organizačné zručnosti reprezentácia a vedenie inštitúcie (rektor, vedúci katedry), vedenie, kontraktovanie a koordinácia (medzinárodné vedecké projekty), organizovanie (konferencie, workshopy, spoločenské podujatia)

Počítačové zručnosti MS ,Office ,Excel, PP

Vodičský(é) preukaz(y) B2

prof. Kollár je členom Vedeckej rady na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Predsedom odborovej komisie pre doktorandské štúdium na Obchodnej fakulte EU v Bratislave v študijnom odboru 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky, študijný program Ekonomika obchodu a služieb , členom odborovej komisie v študijnom programe Marketingový manažment , školiteľ doktorandov študijnom odboru 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky, študijný program Ekonomika obchodu a služieb na OF EU v Bratislave . Predseda komisie pre dizertačné skúšky v treťom stupni štúdia na OF EU v Bratislave, predseda prijímacej komisie a predseda komisie pre obhajoby dizertačných prác na doktorandskom štúdiu v študijnom programe Ekonomika obchodu a služieb na OF EU v Bratislave. Spoluriešiteľ projektu v grantovej agentúre KEGA na OF EU v Bratislave – zástupca vedúceho projektu – Vzdelávanie mládeže na stredných odborných školách zamerané na tvorbu inovácií a nových podnikateľských príležitostí – Projekt č. 017EU-4/2013. Spoluriešiteľ návrhu projektu 7. rámcového programu EÚ – COLLABORATIVE PROJCTS- Small or medium-scale focused research projects (CP-FP) and – Small or medium-scale focused research projects for specific cooperation action dedicated to international cooperation (CP-FP-SICA) FP7-SSH-2013-22013 . Predsedom štátnicovej komisie na dennom a externom štúdiu v II. stupni štúdia na OF EU v Bratislave. . Školiteľ a recenzent diplomových prác na OF EU v Bratislave. Predseda a člen vedeckých rád konferencií Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie v Bratislave , člen komisie pre dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky pri MŽP SR. Oponent dizertačných prác na doktorandskom štúdiu na PF UMB v Banskej Bystrici a na OF EU v Bratislave.

 vojtech_kollar_03072012_3881